Offentlighetsvurdering

  Utskriftsvennlig versjon

I henhold til Offentleglova (offl) er høgskolens saksdokumenter offentlige så langt det ikke er gjort unntak i lov eller i medhold av lov. Hver enhet skal være i stand til å forvalte offentlighetsprinsippet på en tilfredsstillende måte. Saksbehandlere og ledere må gjøre seg kjent med loven og tilhørende forskrift, og hvordan regelverket skal praktiseres.

 • Taushetsbelagte opplysninger er unntatt fra offentlighet. Disse skal unntas etter offl.§13. Taushetsbelagte opplysninger er opplysninger om noens personlige forhold eller tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår
 • Opplysninger om personlige forhold vil typisk være opplysninger om familie- og hjemforhold, helse, sykdom, følelsesliv, personlige problemer og økonomiske forhold . Det er opplysninger som er følsomme, og som en person vanligvis ønsker å holde for seg selv eller innenfor familie/vennekrets. Opplysninger om den enkeltes utdanning og arbeidsforhold kan også til en viss grad være opplysninger om personlige forhold
 • Interne dokumenter kan unntas fra offentlighet etter off.l §14 eller §15. Dette er dokumenter som forvaltningsorganet har utarbeidet eller innhentet utenfra for sin interne saksforberedelseFlere bestemmelser i offl sier at dokumenter kan unntas ut fra sitt innhold, bl.a. dokumenter i sak om ansettelse

Dokumenter eller opplysninger som kan unntas er dokumenter som det er adgang til å unnta, men som vi ikke er pliktige til å unnta. Dersom noen ber om innsyn i et dokument som er unntatt etter disse bestemmelsene, plikter vi å vurdere om det likevel skal gis innsyn, jf offl §11 om meroffentlighet.

I Public 360 skilles det mellom ekstern og intern skjerming.  Det vil si at saker og saksdokumenter kan skjermes eksternt, men være åpne internt.  Ved ekstern skjerming brukes tilgangskoden UO (unntatt offentlighet) med tilhørende lovhjemmel.  Det påføres en tilgangsgruppe dersom det også er behov for intern skjerming.   Registeropplysningene kan skjermes ved å legge inn en egen offentlig tittel og avskjerme avsender/mottaker.

Tilgangsgruppene  styrer hvilke interne brukere som får lese de elektroniske dokumentene. I Public360 fins disse tilgangsgruppene, nye grupper legges til ved behov:

 • 2.3.3 - Lokale lønnsforhandlinger
 • 2.3.4 - Lokale lønnsforhandlinger (særskilt grunnlag)
 • Forskningsetiske saker
 • Forskningssaker
 • Klagenemndsaker
 • Personal
 • Personal sensitiv
 • Personal Studentparlamentet
 • Polititattestnemnda
 • Public
 • Skikkethet
 • Stipendiat
 • Strategimidler - HF
 • Strategimidler - NOVA
 • Strategimidler SAM
 • Student
 • Student sensitiv
 • Studentombud
 • Students at risk
 • Tilretteleggingstjenesten
 • Utgått

Offentlig ansatte har taushetsplikt iht Forvaltningslovens § 13 om ikke-offentlig eller taushetsbelagt informasjon som de får kjennskap til i kraft av sin stilling, se avsnitt om taushetsplikt for mer detaljert informasjon.

Offentleglova i arkivplanen